Castle Operations

slotsalleen100c

Godskontoret ligger med indkørsel fra Nørreskovvej 41, syd for hovedbygning og park.

Fra godskontoret administreres følgende virksomheder/enheder:

  • Valdemars Slot Gods A/S (cvr 33954530)
  • Nørreskov A/S (cvr 26580285)
  • Nybygård ApS (cvr 21162132)
  • Bregninge Skov v/Louise Albinus (cvr 27381170)
  • Fonden for Jacobsens Plads Troense (cvr 21109703)

Godskontoret er bemandet mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 9.00 – 15.00.

Ring evt. for aftale på 62225004 eller mail kontor@valdemarsslot.dk

Godset Valdemars Slot rummer en betydelig bygningsmasse, hvoraf en del er fredede med slottet som den mest markante repræsentant. Når man står midt i gårdmiljøet på Valdemars Slot befinder man sig i et af de flotteste og mest harmoniske herregårdsmiljøer i Danmark.

I takt med at bygningernes oprindelige funktioner ikke længere er relevante, er det en stigende udfordring at sikre deres vedligeholdelse. Førhen var et aktivt landbrug, kombineret med mange ansatte, med til at sikre, at der til stadighed var arbejdskraft til vedligeholdelse af bygningerne.

Dette er idag langt fra tilfældet, hvor godset kun har ganske få ansatte.

Ejerne på Valdemars Slot Gods prioriterer imidlertid bygningsvedligeholdet højt og der bruges betydelige ressourcer på at opretholde de flotte gamle ejendomme. De seneste år er der gennemført markante opgaver, hvortil kommer en stadig stigende række af mindre, løbende vedligeholdelsesopgaver.

Al vedligeholdelsesarbejdet på de fredede bygninger omkring slottet og de tilhørende længer, sker med hjælp fra vores egne dygtige håndværkere, lokale håndværkere, arkitekter og ingeniører og i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

I de kommende år, er det håbet at kunne renovere flere af vinduerne på slottet, fortsætte med renovering af Thepavillonen, facaderne på Nordre længe og forvalterlængen samt begge portbygninger.

Ved at følge undermenuerne kan De holde Dem opdateret med vore igangværende projekter.

Driften på Valdemars Slot i tal:

Agerjord:
Sædegården Valdemars Slot 288 ha
Nybygård ApS 29 ha
Landbrugsjorden er bortforpagtet.

Skov:
Nørreskoven 233 ha
Bregninge Skov 81 ha
Valdemars Slots Skove 96 ha

Driftform
Traditionel skovdrift
Juletræer
Pyntegrønt
Værnskov

Huse m.m.: 5 ha

Brændesalg

Chainsaw

Priser på brænde:
Selvskovning/Sankning 3 m. stk. i stak
Bøg 175,00 pr. rm.
Skovet Bøg 320,00 pr. rm.
Ask 150 pr. rm
Skovet Ask 270 pr rm.
Poppel/nål 90,00 pr. rm.

Alle priser tillægges 25 % moms.

Ansvarlig for tildeling af brænde: Preben Sørensen 28194219.

Vilkår for sankning/afhentning af brænde i skove ejet af Valdemars Slot Gods A/S og Nørreskov A/S:
Brændesankning, brug af værktøj, færdsel og ophold sker i enhver henseende på eget ansvar og i.h.t. naturfredningsloven.
Der må kun samles træ i det anviste område, og ikke fjernes, opsamles eller oparbejdes brænde, der allerede er sammenlagt i bunker eller nummerede enheder.
Det opsamlede brænde, der henligger for brændesankerens regning og risiko, skal sammenlægges i bunker af praktisk størrelse. Hver bunke forsynes med navn og/eller nummer fra sanketilladelsen.
Nar sankningen er tilendebragt, meldes færdig til den, der har udstedt sanketilladelsen, men først efter modtagelse af regning fra godskontoret, og betaling af denne, må brændet tages hjem.
Transport i bil til opsamlingsstedet er tilladt. Når De forlader bilen skal sanketilladelsen anbringes bag forruden, så det overfor skovfogeden dokumenteres af færdsel sker med lovligt ærinde. Parkér venligst så De ikke er til gene for skovens øvrige færdsel

Godset udlejer fasan-jagter.

Forespørgsler rettes til skytte Preben Sørensen på tlf. 28194219.

Valdemars Slots udlejningsboliger findes her